Crick jest głęboko przekonany, że jego teoria odpowiada obu wymaganym w takich wypadkach kryteriom. Po pierwsze – stwarza alternatywę dla jednej przynajmniej teorii dotyczącej biogenezy, a po drugie – zakłada sprawdzalne przewidywania.Pierwszy warunek jest oczywiście spełniony, a drugi – przyjmij­my, że hipoteza Cricka zakłada takie przewidywania. Jej słuszność ma potwierdzić odnalezienie w najstarszych skamielinach śladów pojawienia się na Ziemi istot…

Innym argumentem, który Crick odpiera, jest fakt, iż nie znale­ziono dotąd w najstarszych warstwach Ziemi nawet śladu eukaryotów. Nie ma potrzeby przytaczać argumentacji uczonego amerykańskiego, gdyż dzisiaj sytuacja wygląda nieco inaczej. Od­kryto bowiem w skamielinach eukaryota, i to sprzed 3,8 miliarda lat, o czym szczegółowiej będzie mowa w następnym rozdziale. Crick zajmuje stanowisko wobec dwóch innych jeszcze argumen­tów, wytoczonych przez przeciwników…

Trzecim wreszcie argumentem jest znalezienie w najstarszych warstwach Ziemi skamielin mikroorganizmów zbliżonych do nie- bieskozielonych alg. Wielu autorów jest przekonanych, że owe glo­ny były pierwszymi żywymi mieszkańcami Ziemi, a wręcz zdumie- wające jest to, że objawiają się one od razu jako organizmy w pełni ukształtowane. Głównym argumentem przemawiającym przeciwko tej hipotezie uważa uczony – jest czas istnienia wszechświata. Jeśliby dalsze ba­dania wykazały,…

To znaczy pozwala założyć, iż przesłane przed czterema miliardami lat na Ziemię mikroorganiz­my zawierały ten właśnie – być może na owej nieznanej planecie uprzednio wypróbowany i sprawdzony – kod i że dalsza ewolucja ten właśnie importowany model wielokrotnie we wszystkich ży­wych organizmach powieliła.Drugim argumentem, bliższym bardziej sercu Orgela niż Cricka, jest fakt, że jeden z pierwiastków, molibden, znajduje się we…

Za tą teorią przemawia jednolity kod genetyczny dla wszystkie­go, co żyje na naszej planecie. Powiada Crick, a cytuję to zdanie dlatego, że formułuje ono podstawowy argument we wszystkich dy­skusjach związanych z jego hipotezą:„(…) jeśli niektóre cechy kodu genetycznego wytłumaczyć moż­na w pewnej mierze logiką chemii, to wydaje się, że jest nieprawdo­podobne, aby poszczególne elementy kodu były wyznaczone wy­łącznie przez prawa…

Niemniej nie można dzisiaj powiedzieć, jakie to mikroorganizmy byłyby w otoczeniu Ziemi sprzed miliardów lat najbardziej przystosowane do spełnienia swo­jej misji.Z tego wszystkiego, co dotychczas było powiedziane – powiada Crick – wynika jasno, że istnieją w zasadzie dwie teorie pochodze­nia życia na Ziemi. (Jest ich oczywiście więcej. Z wymienionych w niniejszej książce Crick może oczywiście nie znać hipotez Sedlaka, ale…

Zresztą nie zapominajmy, że i u nas zastanawiano się nad zasianiem życia na Marsie i uznano, że do tego celu najbardziej się nadają właśnie algi niebieskozielone.Zakładając, że hipoteza Cricka jest słuszna, trudno dzisiaj usta­lić, jakie to mikroorganizmy zostały wysłane na naszą planetę z tak ważną misją. Tym bardziej że wszystko zależało od tego, do jakiego stopnia nasza planeta była rozpoznana….

Specjalny rozdział w swojej książce Crick poświęca budowie ra­kiety kosmicznej, która miałaby rozsiać życie. Podróż rakiety mu­siałaby trwać zdaniem uczonego nie krócej niż 10 tysięcy lat. Niezależnie od swojej konstrukcji statek musiałby zabrać bardzo dużą li­czbę mikroorganizmów. Jeśliby ładunek wynosił około 90 kilogra­mów, równałoby się to liczbie mikroorganizmów wynoszącej ok. 10 . Ta ilość powinna była zostać umieszczona zdaniem Cricka…

Jednym słowem, potrzeba im do życia naprawdę niewiele. Glony te spotyka się zarówno w morzach, jak i w wodach słodkich, i w glebie. Niektóre żyją w gorących źródłach, a nawet w piasku pustynnym.Oczywiście niebagatelną ich zaletą jest i to, że w kilku centyme­trach sześciennych zmieścić się ich mogą miliardy. Można je rów­nież zamrażać i w tym stanie – zamrożone i…

Jak wiadomo, bakterii jest wiele rodzajów. Ich wielkość nie prze­kracza na ogół kilku mikronów, są jednak zazwyczaj większe od długości fali widzialnego światła. Ich informacja genetyczna mieści się w liczbie około miliona nukleotydów. W trakcie doświadczeń genetycznych ostatnich lat okazało się, że bakterie są wręcz niezwy­kłymi istotami. Mimo swoich niewielkich rozmiarów są chemicznie wszechstronne. Wiele z nich ma dużą ruchliwość….